כלל דוחות טיוב רגולציה

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA).

הדוחות המופיעים מטה מפורסמים באופן הניתן לסינון בדף תכנית החומש בעמודה "דוח", ובדף הרגולציה המתוכננת.

להלן ריכוז הדוחות שפורסמו במסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי עד כה:

דוחות RIA
משרד תאריך פרסום שם חקיקה
משרד החקלאות פברואר 17 סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים להורדה
משרד החקלאות

פברואר 17

היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים

להורדה
משרד החקלאות

ינואר 17

אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

להורדה
משרד התחבורה

12.1.17

תנאי סף לנהגי רכבת קלה

להורדה
רשות החשמל

8.1.17

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון) תשע"ז 2017

להורדה
משרד המשפטים

9.1.17

חוק השותפויות, התשע"ז - 2016

להורדה
משרד הכלכלה

חוק התקציב 2017 - 2018

פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט - 1979

להורדה
משרד המשפטים

10.6.16

תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו-2016

להורדה
משרד הבריאות 9.6.16 חוק תיירות רפואית, התשע"ו -2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון 1.6.16 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשע"ו-2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון 1.6.16 חוק המכר (דירות) (תיקון), התשע"ו- 2016 להורדה
משרד התקשורת

1.6.16

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי[נוסח חדש], התשע"ו -2016

להורדה