תכנית החומש


להלן תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי של משרדי הממשלה הרגולטוריים. התכנית מפרטת את התחומים בהם המשרדים ייבחנו אפשרויות להפחתה של הנטל הרגולטורי במשך השנים 2019-2015.

בהתאם להחלטת ממשלה 2118 המשרדים יפרסמו בסוף כל שנת עבודה, החל משנת 2015 ועד לשנת 2019, דוח המתאר את ההמלצות לטיוב הרגולציה הקיימת במשרד, בתחומים שנכללו בתכנית העבודה השנתית החולפת. דוח זה זמין לצפייה לפי תחומים תחת העמודה "דוח". לתחומים שטרם הוגש לגביהם דוח העמודה "דוח" הושארה ריקה.

הערות למקרא הטבלה:

1. תחומים המסומנים בעמודת "תהליך" בכוכבית (*), יבחנו בתהליך החקיקה באמצעות דוח RIA ולא במסגרת תכנית החומש.

2. תחומים המסומנים בעמודת "תהליך" בשתי כוכביות (**), אינם במסגרת התחייבות המשרדים בתכנית החומש, אלא התווספו במהלך שנת העבודה.

3. מטבע הדברים נעשים שינויים מתודולוגיים ושינויים נוספים בתחומי החומש המופיעים בטבלה, בהתאם יתכנו שינויים ברשימת התחומים להלן. 

לפירוט נוסף אודות תכנית החומש לחצו כאן.


טבלה
גרף