דוחות

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA).


להלן ריכוז דוחות ה- RIA שפורסמו עד כה:משרד תאריך פרסום שם חקיקה
משרד להגנת הסביבה דצמבר 2019

הוספת תנאים להיתר רעלים בנושא הגנה על מידע וסייבר

להורדה
משרד הבריאות אוקטובר 2019

תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התשף - 2019

להורדה
משרד התקשורת ספטמבר 2019

תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשע"ט - 2019

להורדה
משרד התחבורה אוגוסט 2019

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)(תיקון), התשע"ט - 2019

להורדה
משרד התחבורה יולי 2017

תקנות תעבורה (תיקון מס'____), התשע"ט-2019

להורדה
משרד החקלאות יוני 2019

דוח בחינת רגולציה - פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים

להורדה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מאי 2019

נוהל לקבלת אישור ראשוני להפעלת מעונות יום לפי חוק הפיקוח על מעונות יום, התשע"ט-2018

להורדה
רשות התעופה האזרחית מאי 2019

דוח הערכת השפעת רגולציה
Performance Based Communication Navigation and Surveillance (PBC/PBN/PBS)

להורדה
משרד החקלאות מרץ 2019

התמודדות עם מחלת הברוצלוזיס ברפתות חלב
בישראל

להורדה
משרד הכלכלה מרץ 2019

תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019

להורדה
משרד החקלאות פברואר 2019

נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים, פברואר 2019

להורדה
משרד החקלאות פברואר 2019

נוהל אישור מקום הסגר לדגים, פברואר 2019

להורדה
משרד המשפטים פברואר 2019

תקנות החוק העותומני על אגודות (דיווח ושקיפות), התשע"ט-2019

להורדה
המשרד להגנת הסביבה פברואר 2019

תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), התשע"ט - 2019

להורדה
רשות התעופה האזרחית ינואר 2019

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' __), התשע"ט-2019

להורדה
רשות התעופה האזרחית ינואר 2019

תקנות הטיס (הפעלת מערכת כטב"ם קטן וטיסן), התשע"ט-2019.

להורדה
המשרד להגנת הסביבה  ינואר 2019

תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (תכנית הכשרה ובחינות), התשע"ט-2019

להורדה
משרד האוצר ינואר 2019

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"ט-2019

להורדה
משרד הכלכלה דצמבר 2018

תזכיר חוק הפיקוח על ענף היהלומים ואבני חן, התשע"ט- 2018

להורדה
משרד המשפטים דצמבר 2018

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), (תיקון תקנה 14 – פטור מתשלום עבור מלווה), התשע"ט-2018

להורדה
 משרד האנרגיה דצמבר 2018

תקנות החשמל (התקנת מתקן חשמלי על מאגר מים), התשע"ט - 2018 

להורדה
משרד הבינוי והשיכון נובמבר 2018

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 7) (טיפול בליקויי בטיחות), התשע"ט-2018

להורדה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נובמבר 2018

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), (תיקון מס') , התשע"ט - 2018

להורדה
משרד הבינוי והשיכון אוקטובר 2018

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט - 2018

להורדה
משרד הבריאות אוקטובר 2018

תקנות הרוקחים (תנאים לייצור ולשיווק סיגריה אלקטרונית ומוצריה), התשע"ט – 2018

להורדה
משרד הבריאות ספטמבר 2018

תקנות החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התשע"ח-2018.

להורדה
משרד התקשורת אוקטובר 18

חוק התקשורת (בזק ושידורים)(זיהוי מספר טלפון של מנוי המתקשר למוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית)(תיקון מס' __), התשע"ט-2018

להורדה
משרד האנרגיה ספטמבר 18

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"ט-2018

להורדה
משרד הבריאות אוגוסט 18

 תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים), התשע"ח-2018

להורדה
משרד התקשורת אוגוסט 18

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד), התשע"ח - 2018

להורדה
משרד האנרגיה אוגוסט 18

תקנות דירוג אנרגיה לדירות מגורים ע"פ תקן 5282

להורדה
רשות החשמל מאי 18

החלטות קידום אנרגיה מתחדשת

להורדה
רשות החשמל יוני 18

החלת תעריף מערכתי על מתקנים קטנים מ- 5 MW ללא רישיון

להורדה
משרד התקשורת יולי 18

חוק התקשורת (בזק ושידורים)(אסדרת ספקי תכנים)(תיקון מס'...) התשע"ח-2018.

להורדה
משרד המשפטים יוני 18

חוק קבוצות רכישה, התשע"ח-2018.

 

להורדה
משרד החקלאות יוני 18

הסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית:
עדכון מקצועות להתמחות; תוכן בחינת הרישוי; אמצעי משמעת לאכיפת טוהר בחינות הרישוי

להורדה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יוני 18

תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח - 2018)

להורדה
מערך הסייבר הלאומי, משרד רה"מ יוני 18

חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח-2018.

להורדה
משרד התרבות והספורט יוני 18

חוק הספורט (תיקון מס' _________) תשע"ח-2018

להורדה
משרד הבריאות מאי 18

תקנות התכנון והבניה (כשירות בקר מורשה לבריאות), התשע"ח-2018 

להורדה
הרשות להגנת הצרכן מאי 18

 תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מעלית ומעלון), 

להורדה
משרד החקלאות אפרייל 18

היעדר תכשירי הדברה רשומים (מותווים) לשימוש על צמח הקנביס, 2018

להורדה
משרד האנרגיה  מרץ 18  תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גז טבעי), 2018 להורדה
המשרד לביטחון פנים  מרץ 18 תקנות התכנון והבנייה (מכוני בקרה, תנאי כשירות והכשרה נוספים
של בקר מורשה בטיחות אש) הוראת שעה, התשע"ח- 2018
להורדה
המשרד לביטחון פנים  מרץ 18

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (החזקה, בדיקה, תחזוקה ותרגול של סידורי בטיחות אש בבניין גבוה
ובבניין רב קומות), התשע"ח– 2018

להורדה
רשות ההגבלים העסקיים מרץ 18

הסדרי הלוואות משותפות

להורדה
המשרד לביטחון פנים  פברואר 17

תקנות כלי היריה (הכשרה), התשע"ח - 2018

להורדה
משרד התרבות והספורט 2017

חוק הספורט (תיקון מס'10) (הסדרת עיסוק באימון בספורט), התשע"ז 2017

להורדה
משרד החקלאות ינואר 18

רישום, סימון וזיהוי גמלים

להורדה
משרד המשפטים ינואר 18

תקנות העיצובים, התשע"ח- 2018

להורדה
משרד האוצר\משרד רה"מ ינואר 18 חוק רישוי עסקים - 1968 להורדה
משרד החקלאות נובמבר 17 חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011 (חוק הסטנדרטים) להורדה
המשרד לביטחון פנים נובמבר 17 חוק כלי יריה, התשע"ח- 2017 להורדה
משרד התחבורה אוגוסט 17 התקנת מערכות בטיחות
ברכב חדש
להורדה
משרד התחבורה אוגוסט 17 שיתוף נסיעות להורדה
משרד הבריאות נובמבר 17 תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) להורדה
הרשות להגנת הצרכן ספטמבר 17 חוק הגנת הצרכן - אל תתקשרו אלי להורדה
הרשות להגנת הצרכן אוגוסט 17 הצעת תקנות הגנת הצרכן - אחריות ושירות לאחר מכירה להורדה
משרד התיירות אוגוסט 17 שירותי תיירות להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב להורדה
המשרד להגנת הסביבה אוגוסט 17 פינוי פסולת בניין להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) להורדה
רשות להגנת הצרכן יוני 17 הגברת אכיפה בדיני הבטיחות בעבודה(עבודה בבנייה) תשע"ז - 2017  להורדה
רשות להגנת הצרכן מאי 17 הצעת חוק הגנת הצרכן - איסור על חיוב בעמלה או תוספת תשלום להורדה
רשות להגנת הצרכן מאי 17 תיקון חובת הקלטת שיחות והנגשתן להורדה
הרשות להגנת הצרכן אפריל 17 הצעת חוק הגנת הצרכן מכירה מיוחדת להורדה
משרד החקלאות אפריל 17 אמצעים לסימון בקר להורדה
משרד החקלאות

פברואר 17

היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים

להורדה
משרד החקלאות

ינואר 17

אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

להורדה
משרד התחבורה

ינואר 17

תנאי סף לנהגי רכבת קלה

להורדה
רשות החשמל

ינואר 17

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון) תשע"ז 2017

להורדה
משרד המשפטים

ינואר 17

חוק השותפויות, התשע"ז - 2016

להורדה
משרד הכלכלה

חוק התקציב 2017 - 2018

פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט - 1979

להורדה
משרד המשפטים

יוני 2016

תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו--2016

להורדה
משרד הבריאות יוני 2016 חוק תיירות רפואית, התשע"ו -2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשע"ו-2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (תיקון), התשע"ו- 2016 להורדה
משרד התקשורת

יוני 2016

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי[נוסח חדש], התשע"ו -2016

להורדה
משרד החקלאות פברואר 2016 סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים להורדה