אודות המהלך

תשתית עבודת הממשלה הנוגעת למדיניות הרגולציה הממשלתית ולתהליכי הקלת הנטל הרגולטורי, התבססו בשתי החלטות ממשלה:

1. החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.14 - אשר קובעת חובה להקלה בנטל הרגולטורי הקיים בממשלה וכן חובת הערכת השפעות (RIA) לרגולציה חדשה.

2. החלטת ממשלה 4398 מיום 23.12.2018 - אשר בין היתר קובעת את אבני היסוד לרגולציה חכמה בממשלה וכן מעמיקה את התשתית הממשלתית ליצירת רגולציה חכמה.להלן הרחבה אודות החלטת ממשלה 2118:

החלטת הממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי" קובעת שני תהליכים לצורך הפחתת הנטל הרגולטורי:

1. הפחתת הנטל הרגולטורי הקיים.

2. ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (Regulatory Impact Assessment), בכל חקיקה רגולטורית חדשה.


מידע נוסף ומפורט על שני התהליכים הנ"ל מובא להלן:
(לחצו כאן לפירוט נוסף על כלל  התהליכים להפחתת הנטל הרגולטורי)


הפחתת נטל רגולטורי קיים

תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי במשרדי הממשלה מתבצע באמצעות תכניות חומש משרדיות המתוות את מסגרת העבודה של כל משרד לחמש השנים שבין 2015-2019, בכל שנה המשרד עתיד לבחון שורה של תחומים ברגולציה הקיימת במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי בכל אחד מן התחומים.

בנוסף, החלטת הממשלה הציבה יעד להפחתה של 25% מעלות הנטל הבירוקרטי במשרדי הממשלה, ומכאן שסך עלות הבירוקרטיה המצרפית צפויה להצטמצם לכל הפחות ב- 25% עד 2019.


מהי תכנית החומש?

החלטת הממשלה הטילה על כל המשרדים הרגולטוריים בממשלה ליישם תכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, תוך חמש שנים - תכנית החומש. לשם גיבוש תכנית החומש נדרש כל משרד למפות את  תחומי הפעילות של כל רגולטור המופיע בספר הרגולטורים הממשלתי ואת הבסיס החוקי (חקיקה ותקנות) לכל תחום. תכנית החומש היא חלוקה של כל התחומים לכל שנה, כך שיהיה ברור על איזה תחום עובד כל משרד באיזו שנה. עד לסיומן של חמש שנים, המשרד יגבש תכנית להפחתת הנטל בכל תחומי פעילותו לפי המתודולוגיה במדריך טיוב הרגולציה הממשלתי המנחה את המשרדים לבצע את הליכי הפחתת הנטל הרגולטורי הקיים תוך שימוש בכלים הבאים... קראו עוד

הערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA)

החלטת הממשלה קובעות  כי כל קביעה של רגולציה חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה משנית, חייבת לכלול הליך של "הערכת השפעות רגולציה חדשה" (RIA- Regulatory Impact Assessment). הליך זה נועד להבטיח יצירת רגולציה מיטבית באמצעות מתודולוגיה המקובלת במדינות ה- OECD. המתודלוגיה כוללת בחינה של הצורך בהתערבות, הערכת חלופות ואמידת העלויות שהן מטילות על המשק. כל זאת, תוך קיום שיח עם בעלי עניין והערכת התועלת הצפויה מהרגולציה. כמו כן, החלטת הממשלה קובעת כי הליך ה- RIA יהיה בהתאם למדריך הממשלתי להערכת השפעות רגולציה.


RIA בהרחבה

רגולציה מיטבית היא בחירה באופן ההתערבות הממשלתית הטוב ביותר להגשמת מטרת הרגולציה, וזו צריכה להיות מאוזנת ומידתית גם בהתייחס לשיקולים אחרים. על כן קבעה החלטת הממשלה כי "על רגולטור, בבואו לקבוע רגולציה חדשה, לשקול, בכפוף לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים המדריכים אותו על פי החקיקה המסמיכה ועל פי כל דין, גם בחירה בחלופה המפחיתה את הנטל הרגולטורי". לאור זה, קבעה הממשלה סט של 'בחינות' להערכת הרגולציה קודם קביעתה...קראו עוד