החלטת ממשלה 4398


ביולי 2018 הוצג לממשלה דוח של הOECD- הסוקר את מצב הרגולציה בישראל, לאור יישום החלטה 2118,  ומציע המלצות להמשך הטמעת מדיניות רגולציה חכמה בישראל.

בתאריך 23/12/2018 אישרה הממשלה החלטה מס' 4398 בעניין 'רגולציה חכמה – יישום המלצות ארגון ה- OECD', אשר מבוססת על הניסיון והמסקנות שנצברו מאז 2014 ועל המלצות דוח ה-OECD אשר ראש הממשלה הנחה לקדמן.

 
כאמור, החלטת הממשלה מתמקדת בנושאים שלהלן:

  1. הגדרת 'אבני יסוד לרגולציה חכמה'.
  2. תשתית משרדית ליצירת רגולציה חכמה.
  3. בקרה ממשלתית על שינויי רגולציה בעלי השפעה משקית.
  4. ודאות ברגולציה – פרסום טיוטת הרגולציה, דו"חות RIA ונהלים רגולטורים באופן מרוכז.
  5. תשתית ממשלתית לרגולציה חכמה.

 

על מנת לבסס את החלטת הממשלה ולהראות את השיקולים והנתונים העומדים בבסיס ההחלטה, אגף מדיניות רגולציה פרסם דו"ח 'הערכת השפעות הרגולציה על מדיניות הרגולציה בישראל' שלהלן, כולל ניתוח מעמיק של מצב הרגולציה הקיים בממשלה. כמו כן, הדו"ח כולל ניתוח החלופות של הנושאים המוצעים בבסיס החלטת הממשלה מס' 4398, אשר אושרה בישיבת הממשלה בתאריך 23/12/2018.

 

יצוין כי דו"ח ה- RIA, פורסם והופץ למשרדי הממשלה לצד טיוטת ההחלטה, והיווה בסיס לדיון ותיאום מול המשרדים בתהליך העבודה בטרם אושרה ההחלטה.