דוחות RIA

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA).


להלן ריכוז דוחות ה- RIA שפורסמו עד כה:משרד תאריך פרסום שם חקיקה
משרד התיירות אוגוסט 17 שירותי תיירות להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב להורדה
המשרד להגנת הסביבה אוגוסט 17 פינוי פסולת בניין להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) להורדה
משרד העבודה והרווחה יוני 17 הגברת אכיפה בדיני הבטיחות בעבודה(עבודה בבנייה) תשע"ז - 2017  להורדה
משרד החקלאות אפריל 17 אמצעים לסימון בקר להורדה
משרד החקלאות פברואר 17 סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים להורדה
משרד החקלאות

פברואר 17

היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים

להורדה
משרד החקלאות

ינואר 17

אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

להורדה
משרד התחבורה

ינואר 17

תנאי סף לנהגי רכבת קלה

להורדה
רשות החשמל

ינואר 17

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון) תשע"ז 2017

להורדה
משרד המשפטים

ינואר 17

חוק השותפויות, התשע"ז - 2016

להורדה
משרד הכלכלה

חוק התקציב 2017 - 2018

פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט - 1979

להורדה
משרד המשפטים

יוני 2016

תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו--2016

להורדה
משרד הבריאות יוני 2016 חוק תיירות רפואית, התשע"ו -2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשע"ו-2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (תיקון), התשע"ו- 2016 להורדה
משרד התקשורת

יוני 2016

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי[נוסח חדש], התשע"ו -2016

להורדה