דוחות RIA

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA).


להלן ריכוז דוחות ה- RIA שפורסמו עד כה:משרד תאריך פרסום שם חקיקה
משרד החקלאות פברואר 17 סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים להורדה
משרד החקלאות

פברואר 17

היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים

להורדה
משרד החקלאות

ינואר 17

אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

להורדה
משרד התחבורה

12.1.17

תנאי סף לנהגי רכבת קלה

להורדה
רשות החשמל

8.1.17

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון) תשע"ז 2017

להורדה
משרד המשפטים

9.1.17

חוק השותפויות, התשע"ז - 2016

להורדה
משרד הכלכלה

חוק התקציב 2017 - 2018

פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט - 1979

להורדה
משרד המשפטים

10.6.16

תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו--2016

להורדה
משרד הבריאות 9.6.16 חוק תיירות רפואית, התשע"ו -2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון 1.6.16 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשע"ו-2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון 1.6.16 חוק המכר (דירות) (תיקון), התשע"ו- 2016 להורדה
משרד התקשורת

1.6.16

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי[נוסח חדש], התשע"ו -2016

להורדה
משרד החקלאות

אפריל 17

אמצעים לסימון בקר

להורדה
משרד העבודה והרווחה

 יוני 2017

הגברת אכיפה בדיני הבטיחות בעבודה(עבודה בבנייה) תשע"ז - 2017 

להורדה