דוחות RIA

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA).


להלן ריכוז דוחות ה- RIA שפורסמו עד כה:משרד תאריך פרסום שם חקיקה
משרד האוצר\משרד רה"מ ינואר 18 חוק רישוי עסקים - 1968 להורדה
משרד החקלאות נובמבר 17 חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011 (חוק הסטנדרטים) להורדה
המשרד לביטחון פנים נובמבר 17 חוק כלי יריה, התשע"ח- 2017 להורדה
משרד התחבורה אוגוסט 17 התקנת מערכות בטיחות
ברכב חדש
להורדה
משרד התחבורה אוגוסט 17 שיתוף נסיעות להורדה
משרד הבריאות נובמבר 17 תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי) להורדה
הרשות להגנת הצרכן ספטמבר 17 חוק הגנת הצרכן - אל תתקשרו אלי להורדה
הרשות להגנת הצרכן אוגוסט 17 הצעת תקנות הגנת הצרכן - אחריות ושירות לאחר מכירה להורדה
משרד התיירות אוגוסט 17 שירותי תיירות להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב להורדה
המשרד להגנת הסביבה אוגוסט 17 פינוי פסולת בניין להורדה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אוגוסט 17 אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) להורדה
רשות להגנת הצרכן יוני 17 הגברת אכיפה בדיני הבטיחות בעבודה(עבודה בבנייה) תשע"ז - 2017  להורדה
רשות להגנת הצרכן מאי 17 הצעת חוק הגנת הצרכן - איסור על חיוב בעמלה או תוספת תשלום להורדה
רשות להגנת הצרכן מאי 17 תיקון חובת הקלטת שיחות והנגשתן להורדה
הרשות להגנת הצרכן אפריל 17 הצעת חוק הגנת הצרכן מכירה מיוחדת להורדה
משרד החקלאות אפריל 17 אמצעים לסימון בקר להורדה
משרד החקלאות פברואר 17 סימון ביצי מאכל לצורך התמודדות עם הברחת ביצים להורדה
משרד החקלאות

פברואר 17

היקף חובת רישיון כריתה והעתקה של עצים בוגרים

להורדה
משרד החקלאות

ינואר 17

אמות מידה לחלוקת מים במושב עובדים או בכפר שיתופי

להורדה
משרד התחבורה

ינואר 17

תנאי סף לנהגי רכבת קלה

להורדה
רשות החשמל

ינואר 17

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון) תשע"ז 2017

להורדה
משרד המשפטים

ינואר 17

חוק השותפויות, התשע"ז - 2016

להורדה
משרד הכלכלה

חוק התקציב 2017 - 2018

פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט - 1979

להורדה
משרד המשפטים

יוני 2016

תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו--2016

להורדה
משרד הבריאות יוני 2016 חוק תיירות רפואית, התשע"ו -2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשע"ו-2016 להורדה
משרד הבינוי והשיכון יוני 2016 חוק המכר (דירות) (תיקון), התשע"ו- 2016 להורדה
משרד התקשורת

יוני 2016

תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי[נוסח חדש], התשע"ו -2016

להורדה