ספר הרגולטורים


ספר הרגולטורים
 נכתב במסגרת החלטת ממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי", וזאת על מנת למפות לראשונה את כלל הרגולטורים הפועלים בממשלה ואת תחומי אחריותם.